DOA MIFTAH KHAIROT (FATEHAH POWER)


BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM,
Aladzī bihi tablughunī watasa’unī rahmatullah. Wa ana
mahfūzhun min syarri kulli dābbatin. Allahu Ākhidzun
bināshiyatihā Fa-ashbaha man arādanī bisūin aw dhurrin
nazhruhu fintikāsin wayaduhu fī iflāsin wa qalbuhu fī wiswās
wabihi fa-ashbahtu wa amsaytu fī shihhatin wa ‘āfiyatin wa
nashrin wa qahrin min kulli aduwwin wa fikulli harbin wa
kuntu bihi qawīyan fī1’ilmi wal jismi walā yadnurrunī
sammun walā dā-un walā syai-un mā fissamāwāti
wal ardhi inna fī dzālika ‘alallahi yasīr wa qadhir.

(Dengan Nama Allah, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
yang dengan-Nya (lafadz bismillahirrahmaanirrahiim), Rahmat
Allah Swt sampai kepadaku dan meliputi diriku. Aku terjaga
dari kejahatan setiap makhluk, yang Allah memegang kendali
atasnya. Maka siapapun yang ingin berbuat jelek dan
membahayakan diriku, pandangannya menjadi kosong, upayanya
gagal dan hatinya menjadi was-was karna takut. Dengannya,
maka aku di waktu pagi dan petang dalam keadaan sehat-afiyat.
Di dalam kemenangan dan penguasaan atas setiap musuh dan
diriku kuat di dalam ilmu dan fisik. Tidak ada racun dan
penyakit yang membahayakan diriku. Dan segala sesuatu, baik
di langit maupun di muka bumi, sesungguhnya di dalam urusan
yang demikian itu, bagi Allah sangatlah mudah dan mampu).

ALHAMDULILLAHI RABBIL ‘ĀLAMĪN
Alhamdulillāhi wakulluhu lillāhi wahdahu Iā syarīka lahu,
wabihaqqihi labistu khila’al ‘izzi wal qabūl wal wuslati wal
wusūl. wa a’udzu birabbil ‘ālamīn min syarril fāsidīn wa
kaydil hāsidīn. wa baghyizh zhāIimīn wamin syarril aujā’i
kullihā wa syarri kulli mā attaqīihi.

(Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Segala puji
bagi-Nya. Dan segala sesuatu hanya milik-Nya semata. Tiada
sekutu bagi-Nya. Dengan Haq-Nya aku berpakaian kemuliaan,
pengabulan, dan penca-paian. Aku berlindung kepada Tuhan
semesta alam dari perbuatan sihir para perusak dan makar
jahat orang yang dengki, kedurhakaan para orang zhalim, dan
keburukan segala penyakit, serta dari kejahatan segala hal
yang aku takuti).

ARRAHMĀNIRRAHĪM Āmantu birrahmānirrahīm. alladzī yarzuqunī bighairi Hisaab.
innahu yarzuqu may yasyā-u bi ghairi hisāb. wa yarā makānī wa
yasma’u du’ā-ī wa kalāmī wa ya’lamu hājatī. wa innahu qādirun
ay yaqdhiya lī kulla hājatin min hawā-ijid dunya wal ākhirati
wa min jawāmi’il khairi wa khawātimahu
Wa sawābiqahu wa fawā-idahu. wa jamī’i dzalika bidawāmi
fadhlihi wa ihsānihi wamannihi wa rahmatihi, inna fī dzalika
‘alallāhi yasīrun wa qadīr.

IRHAMNĀ YĀ ARHAMARRĀHIMĪN (7 X)
(Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang telah memberiku
rezeki tanpa hisab. Sesungguhnya Dia memberi rezeki kepada
siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab, yang melihat tempatku
dan mendengar do‘a dan ucapanku, dan yang mengetahui
kebutuhanku, dan sungguh Dia mampu untuk mengabulkan segala
hajatku, baik hajat di dunia dan akhirat, dan segala macam
kebaikan, serta dengan kekalnya keutamaan, kebaikan,
anugerah, sungguh di dalam hal itu, bagi Allah sangat mudah
dan kuasa). Berilah rahmat kepada kami Wahai Yang Maha
Pengasih dari segala yang mengasihi (7 x)

MĀLIKI YAUMIDDĪN
Astau-di’u nafsī wa ahlī wamā razaqanī rabbī ilā MāIiki yaumiddīn.
wa ufawwidhu amrī ilā man biyadihil mulku, alladzī yu-til
mulka may yasyā-u
wa yanzi’ul mulka mim mayyasyā-u
wa yu’izzu mayyasyā-u wa yudzillu may yasyā-u biyadhil khairu
wa huwa alā kulli syai-in qādīr. bihaqqi māliki yau-middiin.
Hasbii – Hasbii – Hasbii (3x)
Lā sabīla man arādanī bizhulmin,
waIā haula walā quwwata man mana’a ‘anniyal khaira wan
ni’mata minallāhi.
Mā syā Allāhu lā quwwata illā billāhi.
Mā syā Allāhu kullu ni’matin minallah.
Mā syā Allāh alkhairu kulluhu biyadillah azza wajalla.
Mā syā Allāh fā yashrifus su-a illallah.
lā haulā walā quwwata illā billāhil ‘aliyil azhīm (3 x)
RAJA DI HARI PEMBALASAN.
aku serahkan diriku, keluargaku serta segala apa yang Tuhanku
telah rezekikan atasku, kepada Raja Yang di Tangan-Nya
segala kerajaan…

Tidak ada jalan untuk orang yang hendak berbuat zholim atas
diriku. Tiada daya dan upaya atas siapa yang hendak
menghalangi diriku menerima kebaikan dan nikmat Allah.

Cukuplah bagiku, Cukuplah bagiku, Cukuplah bagiku (3x)
Segala sesuatu sesuai kehendak Allah,
tiada kekuatan kecuali atas izin-Nya. Segala sesuatu sesuai
kehendak Allah, Segala ni’mat itu dari Allah.
Segala sesuatu sesuai kehendak Allah, segala kebaikan ada di
tangan Allah.
Segala sesuatu sesuai kehendak Allah,
tiada yang dapat mencegah segala keburukan kecuali Allah.
Tada daya dan upaya kecuali atas izin Allah, Yang Maha
Mengetahui lagi Maha Agung (3 x)
BERDOA SESUAI HAJAT….!!!

IYYAAKA NA’BUDU WAIYYAKA NASTA’IIN –
fabihaqqil ‘ibaadati wal isti’aanati ilallahi wahdahu – faana
fii lujjati bahri aradiyyatin wa thomthoomi yammi
wahdaniyyatihi -Wa bikaroomati “Iyyakana’budu wa iyyaka
nasta’iin” Iaa ajidu hamman illa furrija walaa saqoman illa
syufiya Wa laa ‘aiban illa sutiro walaa rizqon illa busitho
wa laa khoulan illa umina walaa dzanban illa ghufiro
wa laa suuan illa shurrifa walaa haajatan illa qudhiya
YAA QOODHIYAL HAAJAAT (7X)
“Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan Hanya kepada Engkaulah
kami meminta pertolongan.” – maka dengan haq “Ibadah dan
isti’aanah hanya kepada-Nya semata – maka saya di dalarn
lautan ketunggalan-Nya dan di dalam samudra keesaan-Nya – dan
dengan kermuliaan “iyyaka na‘budu wa iyyaka nasta‘iin “ tidak
saya dapati duka-cita kecuali terbebaskan, tidak kudapati
penyakit kecuali disembuhkan, tidak kudapati ‘aib kecuali
ditutupi. tidak kudapati rezeki kecuali diluaskan, tidak
kudapati rasa takut kecuali diamankan, tidak kudapati dosa
kecuali diampuni, tidak kudapati kejelekan kecuali
disingkirkan dan tidak kudapati kebutuhan kecuali dikabulkan.
WAHAI YANG MAHA MENUNAIKAN HAJAT (7x)

IHDINASH SHIROOTHOL MUSTAQIIM – SHIROOTHOL IADZIINA AN’AMTA
ALAIHIM GHOIRIL MAGHDHUBI ALAIHIM WALADH DHOOLLIIN –
Faashbahtu wa amsaitu bihaqqi hidaayatillah mamluu-an
bidhiyaa-il huda was salaamati fid dunya wal aakhiroti wa bidhiyaa-it taufiiqit thoo’ati

wa ghuliqo annii abwaabal ma’shiyah – bisirril Fatihati wa
bihaqqiha wabihurmatiha
wa bikaroomatiha
Hasbii – Hasbii – Hasbii (3x)
biidznillahil ladzii anzalahaa ilaa Mummadin shollallahu
‘alaihi wa aalihi wasallama –
lijalbish shihhati wal ‘aafiyati wan nashri Wal falaahi wal
‘izzi wal qobuuli wal wushlati wal wushuuli wa lijalbi
barookatir rizki wa miftaahi kulli khoirin –
Inna fii dzaalika alallahi yasiir wa qodiir

”Tunjukilah kami jalan yang lurus, (yaitu) jalan orang-orang
yang Telah Engkau beri nikmat kepada mereka; bukan (jalan)
mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang
sesat.” Maka dengan hak “hidayah Allah” – saya di pagi dan
petang dipenuhi cahaya petunjuk dan keselamatan dunia-akhirat
dan dipenuhi cahaya ketaatan serta dijauhi dari pintu-pintu
kemaksiatan. Dengan rahasia surat Al-Fatihah, dengan haknya,
dengan kehormatannya dan dengan karomahnya
CUKUPLAH BAGIKU, CUKUPLAH BAGIKU, CUKUPLAH BAGIKU (3x)
dengan izin Allah yang telah menurunkan surat Al-Fatihah
kepada Muhammad Saw untuk meraih sehat dan afiat, meraih
pertolongan dan kebahagiaan, meraih kemuliaan dan pengabulan,
meraih pencapaian dan keberhasilan serta untuk meraih
keberkahan rezeki dan kunci segala kebaikan. Sesungguhnya di
dalam urusan itu, bagi Allah sangat mudah dan mampu.
Yaa Khoirol Faatihiin (30X)
Iftah lanaa kulla khoirin,
Iftah lanaa kulla barookatin,
Iftah Lanaa kulla rohmatin,
Wa anta khoirul Faatihiin
Washollallahu ’alaa sayyidina Muhammadin wa aalihi sayyidinaa
Muhammadin
wal hamdulillahi robbil ’alamiin
Wahai Yang Maha Pembuka (30x)
Wahai Zat Yang sebaik-baiknya pembuka,
Bukalah untuk kami segala kebaikan
Bukalah untuk kami segala keberkahan
Bukalah untuk kami segala rahmat
Engkaulah Zat Yang sebaik-baiknya pembuka.
Shalawat serta salam atas Sayidina Muhammad dan keluarga
Sayidina Muhammad
dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.

Iklan

One response to “DOA MIFTAH KHAIROT (FATEHAH POWER)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s